دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سولماز   مبسم

پست الکترونیکی : solmaz.mobasem@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استادیار

نوع همکاری : تمام وقت

سولماز مبسم

محل خدمت:   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استادیار

^